Η Νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.
Πίνακας άγνωστου ζωγράφου. Στο κέντρο διακρίνεται ο Δημήτριος Καλλέργης έφιππος, ενώ από ένα παράθυρο των ανακτόρων προβάλλουν ο Όθωνας ντυμένος με ελληνική στολή και η Αμαλία.
Αθήνα, Συλλογή Λ. Ευταξία.
Χριστόπουλος, Γ.(εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος Ελληνισμός από 1833 ως 1881, τ. ΙΓ', Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ. 91.
© Συλλογή Λ. Ευταξία, Αθήνα.