ΑΘΗΝΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Α. Σούτσος

Ε. Ζάππας

1οι Ζάππειοι αγώνες

2οι Ζάππειοι αγώνες

3οι Ζάππειοι αγώνες

4οι Ζάππειοι αγώνες

ΑΓΩΝΕΣ 1896

ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΑ

Η Ιδέα του Αλεξάνδρου Σούτσου

Το 1833, η εφημερίδα Ήλιος δημοσίευσε ένα ποίημα του Αλεξάνδρου Σούτσου που αναφερόταν στην αναγκαιότητα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η εφημερίδα εκδιδόταν στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

 

Πλάτων

"Αν ηδύνατο στην γη σας η σκιά μας να πετάξη,
Προς τους Υπουργούς του Θρόνου ήθελε με τόλμη κράξει.
Άφετε τα μικρά πάθη, τας ματαίας έριδάς σας,
Άθλιοι συλλογισθήτε τ' ήταν πάλαι η Ελλάς σας.
Δεν με λέγετε πού είναι οι αρχαίοι σας αιώνες;
Οι ωραίοι σας πού είναι Ολυμπιακοί Αγώνες;
πού τα Παναθήναιά σας;
Αι μεγάλαι τελεταί σας, τα μεγάλα θέατρά σας;
Πού εικόνες κι ανδριάντες, πού βωμοί και πού τεμένη;
Κάθε πόλις, κάθε δάσος και καθείς ναός προ πάντων
ήσαν πάλαι πληθυσμένοι·
Με ογήρυσιν σιγώσαν μαρμαρίνων ανδριάντων
Τους βωμούς σας ξένα έθνη στόλιζαν με προσφοράς,
με χρυσούς ο Γύπας πίθους.
Και ο Κροίσος με κρατήρας και με πλάκας αργυράς
και με πολυτίμους λίθους.
Ήγοιγε των Ολυμπίων η ενδοξοτάτη πάλη
έρρεεν εις τον αγώνα λαού χείμαρρος πολύς.
Και κατέβαιναν εις τούτον αθληταί οι βασιλείς.
Ο Ιέρων και ο Γέλων και ο Φίλιππος και άλλοι
εις Ελλήνων χιλιάδας τεσσαράκοντα εκθάμβους.
Ο Ηρόδοτος παρίστα στην κομψήν του ιστορίαν
τους προσφάτους των θριάμβους.
Ήκουεν ο Θουκυδίδης την ωραίαν αρμονίαν
της πεζής ποιήσεώς του,
Και ηλείφετο εις πάλην ένδοξος αντίζηλός του [...]".

Δολιανίτης, Γ., 1η Κοινή Διεθνής Σύνοδος για Διευθυντές Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, Μέλη και Στελέχη Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών, 20-27 Μαΐου 1992, Αρχαία Ολυμπία.

Επηρεασμένος από τις ιδέες του ποιήματος αυτού, ο Ευαγγέλης Ζάππας πρότεινε την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

 

Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες:
Από την Αθήνα του 1896 στην Αθήνα του 2004

Τοπογραφία:
Σύντομη περιγραφή των μνημείων στην αρχαία Ολυμπία

3D αναπαραστάσεις:
Oρισμένα από τα σημαντικότερα κτήρια της αρχαίας Ολυμπίας σε τρισδιάστατη απεικόνιση.

VRML:
Tρισδιάσταση αναπαράσταση του ναού του Δία στην αρχαία Ολυμπία.

Άλλοι αγώνες:
Σύντομη αναφορά σε άλλους γνωστούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

Σε πρώτο πρόσωπο:
Ο νεαρός Αρίστωνας περιγράφει τη δική του εμπειρία στους Ολυμπιακούς αγώνες

Βάση Ολυμπιονικών:
Κατάλογος Ολυμπιονικών ανά αγώνισμα και Ολυμπιάδα

Ενδεικτικές πηγές

Βιβλιογραφία